Szukaj:

Od dnia 19 grudnia 2010 roku Rzeczpospolita Polska ma obowiązek stosowania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Dyrektywa ta zobowiązuje państwa członkowskie Unii Europejskiej do realizacji nowych zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym wdrożenie procedury oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego projektów infrastruktury. Ze względu na brak odpowiednich regulacji ustawowych, Dyrektor Generalny Dróg Krajowych i Autostrad wydał zarządzenie nr 42 z dnia 03.09.2009 w sprawie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej.

Integralną częścią tego zarządzenia jest instrukcja dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego cz.1 "Ocena wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej". Zawarta w instrukcji procedura oceny wpływu BRD składa się z V etapów. Cztery pierwsze etapy wymagają przeprowadzenia studiów i analiz wykonywanych przez Projektanta w ramach wykonywanego projektu drogowego (Studium Korytarzowe lub Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowe), natomiast etap V będzie wykonywany przez Audytora BRD.

Biorąc to pod uwagę, Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej we współpracy z EKODROGÄ" z Krakowa i Politechniką Gdańską, przygotowuje cykl szkoleń. Szkolenia odbędą się pod patronatem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Celem szkolenia będzie praktyczne przygotowanie projektantów do wykonania analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego niezbędnego do wykonania "Ocena wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej".

Czas i miejsce szkolenia

Przewidujemy dwudniowe szkolenie według programu przedstawionego w załączniku. Szkolenie będzie odbywało się w grupach 20-25 osobowych z wykorzystaniem komputerów. Każdy uczestnik szkolenia powinien przywieźć ze sobą własny komputer (notebook) o następujących właściwościach: Pakiet MS Office 2007.

Materiały szkoleniowe. Uczestnik szkolenia w ramach szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe:

  1. Instrukcja dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego cz.1 \"Ocena wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej\"
  2. Zasady wykonywania analiz BRD
  3. Przykłady analiz BRD
  4. Arkusz kalkulacyjny pomocny w przeprowadzeniu obliczeń

Czas i miejsce szkolenia

Przewidujemy następujący harmonogram szkoleń:

Gdańsk - Politechnika Gdańska
10. V. – 11.V.2011
Przy minimum 20 uczestnikach, możliwe szkolenie w lokalizacjach