Szukaj:

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło lata 2011-2020 Dekadą Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zachęca kraje członkowskie oraz administrację drogową do ustanowienia celu "eliminacji dróg wysokiego ryzyka do roku 2020".

Ban Ki-Moon Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych wzywa wszystkie państwa członkowskie, organizacje międzynarodowe, społeczne, prywatne oraz liderów wspólnot by, w ramach Dekady Działań, zadbały o rzeczywistą poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zachęca też rządy państw do ogłaszania swoich indywidualnych, krajowych programów działań, inaugurując je 11 maja 2011, czyli w dniu rozpoczęcia Dekady.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat powstało wiele dokumentów opisujących rozmiar problemu wypadków drogowych, ich społecznego, zdrowotnego i ekonomicznego wpływu na sytuację społeczno-gospodarczą, czynników ryzyka oraz efektywnych działań zaradczych. Nadszedł czas na przyjęcie wspólnej rezolucji wzywającej kraje członkowskie i organizacje międzynarodowe do uznania bezpieczeństwa ruchu drogowego za jedno z ważnych zagadnień polityki globalnej ze szczególnym ukierunkowaniem na rozwiązane problemu wypadków drogowych.

Dekada Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest historyczną szansą by zaoferować krajom członkowskim i ich partnerom schemat działań, który w ciągu dziesięciu najbliższych lat może uratować miliony ludzi od śmierci w wypadkach drogowych. Szacuje się, że jeśli działania takie nie zostaną podjęte liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych wzrośnie z obecnego poziomu 1,3 miliona rocznie do ponad 1,9 miliona do roku 2020. Celem Dekady jest stabilizacja, a następnie redukcja ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Można się spodziewać, że inicjatywa ta pomoże uratować od śmierci w wypadkach drogowych 5 mln mieszkańców całego świata. Będzie to możliwe do osiągnięcia dzięki wspólnym działaniom poszczególnych krajów ukierunkowanym w szczególności na: 

 • przygotowanie i wdrożenie strategii i programów uwzględniających zrównoważone podejście do bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • przyjmowanie ambitnych celów ilościowych obejmujących redukcję liczby ofiar śmiertelnych do 2020 roku;
 • wzmacnianie zarządzania infrastrukturą poprzez techniczne wdrażanie działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • usprawnienie jakości zbierania danych o bezpieczeństwie ruchu drogowego,
 • monitorowanie zmian bezpieczeństwa na podstawie przyjętych miar bezpieczeństwa,
 • wzrost nakładów na bezpieczeństwo ruchu drogowego i lepsze wykorzystywanie istniejących zródeł finansowania.

Globalny Plan na Dekadę Działań na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020Rada Bezpieczeństwa ONZ w procesie szerokich konsultacji opracowała Globalny Plan na Dekadę Działań na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020, jako przewodnik dla państw członkowskich do prowadzenia szerokich działań.

Globalny Plan Działań wykorzystuje systemowe podejście do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i oparty jest na zasadzie bezpiecznego systemu: "człowiek - pojazd - droga". Podejście to wykorzystuje szwedzką Wizję Zero i polega na budowie systemu transportu drogowego, który dostosowuje się do ograniczeń człowieka, z natury popełniającego błędy. Oznacza to konieczność zwrócenia większej uwagi na zarządzanie prędkością, konstrukcję pojazdów, projektowanie dróg i ratownictwo. To co najważniejsze, podejście to oznacza przesunięcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo z użytkownika dróg na tych, którzy tworzą transportowy system drogowy.

Działania przewidziane w Dekadzie powinny być prowadzone we wszystkich obszarach systemu brd (transport, opieka zdrowotna, nadzór, prawo, planowanie przestrzenne, itd). Powinny one zostać uwzględnione na poziomie lokalnym, krajowym, kontynentalnym i globalnym, lecz szczególny nacisk jest kładziony na działania krajowe i lokalne. Rezolucja ONZ zaleca poszczególnym krajom wdrażanie 33 kierunków działań strategicznych podzielonych na pięć filarów. Poszczególne kraje powinny uwzględniać te pięć obszarów aktywności jako kierunki dla własnych krajowych strategii bezpieczeństwa oraz systemów gromadzenia danych i wiedzy.

tabela

Podstawowym założeniem projektu jest dążenie do zintegrowania działań wielu organizacji i instytucji, które jak dotąd prowadziły swoje prace osobno. Inauguracja projektu "Włącz Myślenie! - Dekada brd" odbyła się 11 maja 2011 roku w Warszawie. Również tego dnia Dekada Działań została oficjalnie rozpoczęta w pozostałych 92 krajach świata, biorących udział w projekcie.

Wspólny moment globalnej inauguracji działań w ramach Dekady nie jest głównym celem inicjatywy ONZ. Moment ten ma zapoczątkować szereg nowych działań zaplanowanych na kolejne 10 lat przez rządy, instytucje centralne, samorządy społeczne czy organizacje pozarządowe. Ważne jest aby działania planowane były w sposób strategiczny, wtedy przyniosą konkretne i mierzalne efekty w postaci uratowanych istnień ludzkich.

EuroRAP wspiera rezolucję ONZ. Globalny Plan na Dekadę Działań oraz Program Oceny Ryzyka na Drogach promują ideę bezpiecznego systemu: "człowiek - pojazd - droga" wybaczającego błędy kierowców oraz zachęcają do zmniejszenia liczby odcinków dróg o wysokim i bardzo wysokim poziomie ryzyka.

Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej i Katedra Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej jako twórcy i wykonawcy wielu programów bezpieczeństwa ruchu drogowego na poziomie krajowym, branżowym, regionalnym i powiatowym; a także wielu prac badawczych i rozwojowych zgłaszają niniejszym akces udziału w Globalnym Planie na Dekadę Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W szczególności poprzez udział w:

 • przygotowaniu krajowej strategii BRD do roku 2020
 • opracowaniu prognoz bezpieczeństwa ruchu drogowego z uwzględnieniem różnych scenariuszy działań,
 • opracowaniu wskazników monitorowania działań bezpieczeństwa,
 • opracowaniu zasad zrównoważonego planowania transportu i standardów infrastruktury drogowej z uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • opracowaniu metod zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego,
 • prowadzeniu oceny bezpieczeństwa sieci drogowej,
 • prowadzeniu badań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Uważamy, że Dekada Działań na Rzecz BRD jest dla Polski wielką szansą poprawy sytuacji w ruchu drogowym, która pomimo podejmowanych działań nadal plasuje nasz kraj wśród państw UE o najwyższych wskaĹşnikach zagrożenia życia i zdrowia w ruchu drogowym.

Jesteśmy pewni, że dzięki wspólnym, systemowym działaniom Polska ma szanse znalezć się w czołówce najbezpieczniejszych państw, co ostatnio udowodniły takie kraje jak: Portugalia, Hiszpania. One kilka lat temu postawiły na bezpieczeństwo ruchu drogowego.