Szukaj:

Nazwa projektu: „Poprawa energochłonności oczyszczalni w wyniku zmiany sytemu sterowania procesem napowietrzania”

 

Całkowity koszt kwalifikowany projektu: 220 000 PLN

Kwota dofinansowania WFOŚiGW w Gdańsku: 220 000 PLN

Projekt współfinansowany w latach 2016-2018 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr projektu: RI-18/2016; umowa nr WFOŚ/D/825/204/2016

Opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie zaawansowanego modelu sterowania procesem napowietrzania w dwóch gminnych oczyszczalniach ścieków w województwie pomorskim: w Gminie Luzino oraz w Gminie Somonino.

Projekt zakłada następujące cele szczegółowe:

  1. Napisanie modułowego programu sterowania predykcyjnego systemem napowietrzania dedykowanego dwóm oczyszczalniom w województwie pomorskim (podstawa programu wykonana z możliwością szybkiej adaptacji do innych oczyszczalni ścieków województwa pomorskiego - i nie tylko);
  2. Wdrożenie systemu sterowania predykcyjnego napowietrzania na dwóch wybranych obiektach wraz z montażem urządzeń pozwalających na sterowanie predykcyjne np. sond jonoselektywnych analizujących stężenie tlenu i azotu amonowego, sterowników itd.; ponadto przedstawienie eksploatatorom oczyszczalni zaleceń poprawiających efektywność procesu napowietrzania, np. poprzez określenie optymalnej eksploatacji systemu napowietrzania oraz opracowanie zaleceń dotyczących ewentualnych modernizacji układu (w tym wymiany systemu napowietrzającego). 
  3. Określenie energochłonności systemu napowietrzania przed i po wdrożeniu systemu sterującego procesem napowietrzania na każdym obiekcie badawczym.
  4. Przedstawienie ogólnych możliwości wykorzystania stworzonego modułowego programu sterowania predykcyjnego systemem napowietrzania na innych oczyszczalniach ścieków o podobnej liczbie RLM bez konieczności rozbudowy istniejących układów technologicznych.

Głównym zakładanym efektem ekologicznym jaki zostanie osiągnięty w wyniku wdrożenia innowacyjnego, modułowego systemu sterowania procesem napowietrzania jest ograniczenie wskaźników energochłonności w wybranych czyszczalniach ścieków w Gminach Luzino i Somonino. Realizacja projektu i jego wdrożenie w obiektach gospodarki ściekowej pozwoli na stworzenie technologii działającej na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju województwa pomorskiego i strefy przybrzeżnej Bałtyku poprzez poprawę stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami. W związku z powyższym projekt wpisuje się w cele strategiczne i operacyjne Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska dla województwa pomorskiego – Ekoefektywne Pomorze 2020 (RPS), a także Strategie działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku.