Szukaj:

banner520x60

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnym Międzynarodowym Seminarium GAMBIT, które odbędzie się w Politechnice Gdańskiej w dniach 26-27 kwietnia 2012. Cykl seminariów na temat teorii i praktyki stosowanej w działaniach prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zainicjowaliśmy w 1996 roku. Jego tematem był projekt "Zintegrowanego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego GAMBIT'96", zrealizowany ze środków Komitetu Badań Naukowych na zamówienie ówczesnego Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej. Od tego czasu spotykamy się w Politechnice Gdańskiej co 2 lata. Na zakończenie spotkania porozmawiamy o programie jubileuszowego, X Seminarium GAMBIT, zaplanowanego na kwiecień 2014.

Hasłem przewodnim Seminarium GAMBIT 2012 będzie „Rola Polski w realizacji programu ONZ w dekadzie 2011-2020”. To właśnie w ub. roku Zgromadzenie Ogólne ONZ zainicjowało „Dekadę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” wzywając państwa członkowskie do intensyfikacji działań prewencyjnych. Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon zwrócił się z apelem do wszystkich przywódców państw, organizacji międzynarodowych, społecznych, świata nauki oraz przedsiębiorców do przyłączenia się do tej inicjatywy i zapewnił, że wspólny wysiłek może przynieść wymierne efekty w postaci milionów uratowanych istnień ludzkich. Zachęcił też do tworzenia przez rządy państw członkowskich planów swoich działań na rzecz Dekady.

Polska przystąpiła do realizacji tego programu w dniu 11 maja ub. r. Wówczas Parlamentarny Zespół BRD złożył uroczystą deklarację wsparcia idei ONZ działaniami, które znalazły się na liście najważniejszych działań prewencyjnych w Polsce na najbliższe lata. Seminarium GAMBIT 2012 będzie więc okazją prezentacji inicjatyw podejmowanych i planowanych w tym zakresie w Polsce. Miło nam poinformować Państwa, że Pani Poseł Beata Bublewicz – koordynator realizacji Dekady Działań ONZ w naszym kraju oraz Parlamentarny Zespół BRD będą współorganizatorami merytorycznego programu Sesji Plenarnej poświęconej programowi ONZ.
Oprócz tytułowej sesji, dotyczącej Dekady Działań w programie Seminarium GAMBIT 2012, znajdą się również inne bloki tematyczne, w których poruszone zostaną kluczowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem na drogach. Skupimy się głównie na wytycznych unijnej polityki transportowej oraz wymogach Komisji Europejskiej zawartych w Dyrektywach unijnych. Znajdziemy również czas dla omówienia takich problemów jak automatyzacja procesu kontroli prędkości, czy badania uczestników ruchu drogowego na obecność alkoholu i narkotyków. Przedstawimy także najnowsze doświadczenia zdobyte w realizacji inwestycji infrastrukturalnych oraz zagadnienia edukacji motoryzacyjnej.
Jak zawsze liczymy na naszych Gości – specjalistów z wielu dyscyplin, zaangażowanych w rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa na drogach, którzy zechcą podzielić się z nami swoimi doświadczeniami. Będą to więc przedstawiciele nauki, administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych i przemysłu – eksperci z Polski i zagranicy. Zapraszamy Państwa do przyjazdu do Gdańska.