STATUT

FUNDACJI ROZWOJU INŻYNIERII LĄDOWEJ

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej”, zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez następujące osoby:

 • Bożysław Bogdaniuk,
 • Jacek Chróścielewski,
 • Józef Judycki,
 • Władysław Koc,
 • Zdzisław Kowalczyk,
 • Ryszard Krystek,
 • Andrzej Małasiewicz,
 • Czesław Szymczak,
 • Andrzej Tejchman-Konarzewski,
 • Henryk Walukiewicz,
 • Jerzy Ziółko.

zwane dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w Gdańsku, przy ul. Narutowicza 11, dnia 30 września 1999 r., repertorium A nr 254/1999, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz. 203) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego statutu.

§ 2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja, od chwili wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o jakiej mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest organizacją pożytku publicznego.

§ 3

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Fundacji jest Gdańsk.
 3. Dla realizowania swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Fundacja używa prostokątnej pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 6

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw nauki.

 

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7

Celem Fundacji jest rozwój i promocja dyscypliny naukowej „Inżynieria lądowa” w kraju i za granicą, w tym edukacja, promocja oraz działalność prewencyjna w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§ 8

Fundacja realizuje cele Fundacji wskazane w § 7 poprzez:

 • finansowanie badań naukowych,
 • organizowanie i współorganizowanie oraz finansowanie wykładów, seminariów, konferencji naukowych oraz innych spotkań edukacyjnych i naukowych,
 • promowanie wyników własnych badań oraz wyników badań innych placówek krajowych i zagranicznych o charakterze naukowo-badawczym za pośrednictwem działalności wydawniczej, internetu oraz innych środków przekazu,
 • organizowanie i finansowanie pobytów w Polsce wybitnym naukowcom, w celu prowadzenia wykładów i badań naukowych,
 • upowszechnianie wiedzy o celach Fundacji, w kraju i za granicą, za pośrednictwem radia, telewizji, wydawnictw książkowych i prasowych oraz internetu,
 • tworzenie bazy danych o kadrze i działalności ośrodków naukowych w kraju i za granicą,
 • dofinansowywanie placówek naukowych w kraju i za granicą,
 • fundowanie stypendiów dla osób fizycznych na prace naukowo-badawcze w kraju i za granicą,
 • organizowanie imprez publicznych mających na celu propagowanie najnowszych osiągnięć naukowych,
 • współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami Unii Europejskiej, stowarzyszeniami, ośrodkami naukowymi, placówkami kulturalno-oświatowymi, środkami masowego przekazu, osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą.

§ 9

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. Fundacja nie może:
  • udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  • przekazywać majątku na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  • wykorzystywać majątku na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, ze to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
  • dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy Fundator, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10

Majątek Fundacji stanowi, wniesiony przez Fundatorów, Fundusz Założycielski w kwocie 22.000,- złotych, z czego 11.000,- złotych przeznaczone zostanie na działalność gospodarczą.

§ 11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12

 1. Dochody fundacji pochodzą z:
  • darowizn, spadków, zapisów,
  • dotacji i subwencji osób prawnych,
  • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  • dochodów z nawiązek i świadczeń pieniężnych orzeczonych za przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym,
  • dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
  • W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, gdy uzna to za korzystne dla Fundacji.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, gdy uzna to za korzystne dla Fundacji.

§ 13

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacji wszystkich celów fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 15

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej co najmniej 100.000,- (sto tysięcy) złotych lub, gdy idzie o osoby zagraniczne, 25.000,- (dwadzieścia pięć tysięcy) dolarów USA, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Zasłużonego Sponsora Fundacji.

§ 16

Tytuł Zasłużonego Sponsora ma charakter osobisty.

 

Rozdział IV

ORGANY FUNDACJI

§ 17

Organami Fundacji są:

 • Rada Fundacji,
 • Zarząd Fundacji.

§ 18

 1. Rada Fundacji składa się z 5 do 10 członków.
 2. W skład Rady Fundacji wchodzi co najmniej jeden Fundator oraz osoby spoza Fundatorów, w tym także Zasłużeni Sponsorzy.

§ 19

 1. Pierwszy skład Rady Fundacji powoływany jest przez Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały przy obecności wszystkich Fundatorów.
 2. Powoływanie nowych członków Rady Fundacji, odwoływanie członków Rady Fundacji oraz ustalanie liczby członków Rady Fundacji dokonywane jest na podstawie uchwały Rady Fundacji.
 3. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa Rady Fundacji.

§ 20

 1. Rada Fundacji zbiera się na pisemny wniosek co najmniej jednego z członków Rady lub Zarządu, nie rzadziej niż raz do roku.
 2. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji.

§ 21

Rada Fundacji ma uprawnienia inicjatywne, opiniodawcze i nadzorcze wobec Zarządu. Do kompetencji Rady Fundacji należy także:

 • występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
 • opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
 • wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;
 • rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji;
 • powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji, powoływanie Prezesa Rady Fundacji oraz ustalanie liczby członków Rady Fundacji;
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, ustalanie liczby członków Zarządu Fundacji, a także określanie zasad ich wynagradzania;
 • udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji;
 • podejmowanie uchwał w przedmiocie połączenia się z inną fundacją, likwidacji Fundacji oraz zmian Statutu Fundacji.

§ 22

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Rady Fundacji.

§ 23

 1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do trzech członków i powoływany jest na czas nieoznaczony.
 2. Zarząd Fundacji spośród swych członków powołuje Prezesa Zarządu Fundacji.

§ 24

Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek każdego z członków Zarządu lub każdego z członków Rady, nie rzadziej niż raz na miesiąca.

§ 25

Zarząd Fundacji:

 • reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 • reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 • przyjmuje darowizny, subwencje, dotacje, spadki i zapisy,
 • sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
 • ustala wielkość zatrudnienie, zasady wynagradzania oraz środki na wynagrodzenia dla pracowników Biura Fundacji,
 • podejmuje decyzje w innych sprawach niezastrzeżonych statutem dla Rady Fundacji.

§ 26

Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Przy równowadze głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.

§ 27

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa każdy członek Zarządu samodzielnie.

 

Rozdział V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO FUNDACJI

§ 28

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą dla uzyskania środków na realizację swych celów statutowych.

§ 29

Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie, który stanowią stosownie do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

 1. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie, który stanowią stosownie do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):
  • prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G)
  • prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 73.10.H)
  • działalność w zakresie architektury, inżynierii (PKD 74,20)
  • działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.84A)
  • dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
  • kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.B)
  • pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z)
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie, który stanowią stosownie do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):
  • wydawanie książek (PKD 22.11)
  • wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z)
  • pozostała działalność wydawnicza (PKD 22.15.Z)
  • badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z)
  • działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A)
  • badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z)
  • doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z)
  • działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z)
  • przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z)
  • działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z)
  • pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z)
  • doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania (PDF 74.14.A)
  • reklama (PKD 74.40.Z)
  • pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84B)
  • pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 93.05.Z)
 3. Działalność gospodarcza Fundacji jest ściśle związana z celami jej ustanowienia.

§ 30

Dochody uzyskane z działalności gospodarczej Fundacji mogą być przeznaczone tylko na jej cele statutowe w zakresie realizacji działalności pożytku publicznego.

§ 31

Na działalność gospodarczą z majątku początkowego Fundacja przeznacza kwotę 11.000,- złotych.

 

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU

§ 32

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§ 33

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji.

 

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 35

Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 36

Decyzje w sprawie połączenia podejmuje Rada Fundacji.

§ 37

Likwidacja fundacji może nastąpić po wyczerpaniu środków finansowych i majątku.

§ 38

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji.

§ 39

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd Rejonowy.