Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej z siedzibą w Gdańsku powstała w dniu 15 listopada 1999 roku. Podstawowy cel statutowy Fundacji - rozwój i promocja dyscypliny naukowej "INŻYNIERIA LĄDOWA" - realizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą, m.in. poprzez:

  • finansowanie badań naukowych
  • stypendia dla rozwijającej się kadry naukowej
  • propagowanie najnowszych osiągnięć inżynierii lądowej
  • promowanie zawodu inżyniera budownictwa
  • organizowanie w Polsce wykładów i badań wybitnym naukowcom zagranicznym
  • upowszechnianie informacji o działalności Fundacji

Środki na realizację statutowych celów są pozyskiwane z działalności gospodarczej, subwencji osób prawnych oraz z darowizn, spadków i zapisów. Fundacją kieruje Zarząd, a jego prace nadzoruje Rada Fundacji. Każdy pracownik Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej może zwrócić się do Fundacji z prośbą o wsparcie jego działalności zawodowej.

Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej

ul. Narutowicza 11,
80-233 Gdańsk

Regon 191903857
NIP 957-07-54-108

Konto bankowe:

Bank Pekao SA O/Gdansk
Nr: 52 1240 5400 1111 0000 4915 0353